برای استفاده , شکلک را نگه داشته و در ادیتور رها کنید
:1: :2: :3: :4: :5: :6: :7: :8: :9: :10: :11: :12: :13: :14: :15: :16: :17: :18: :19: :20: :21: :22: :23: :24: :25: :26: :27: :28: :29: :30: :31: :32: :33: :34: :35: :36: :37: :38: :39: :40:
برای استفاده , شکلک را نگه داشته و در ادیتور رها کنید
برای استفاده , شکلک را نگه داشته و در ادیتور رها کنید
برای استفاده , شکلک را نگه داشته و در ادیتور رها کنید